Yukarı Çık
ÜYELİK
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, turizm işletme belgesi olan tesislerde satın alma yöneticiliği görevlerinde asgari 2 yıl görev yapmış olma şartlarını taşıyan gerçek kişiler derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için üyelik koşulları aranmaz ve derneğe üye olan asgari 5 kişinin önerisi ve yönetim kurulu onay kararı ile onursal üye kabulü yapılabilinir. Onursal üyelerin dernekte oy kullanma hakları bulunmaz.
 
Üyeler, derneğe verdikleri adres ve iletişim bilgilerini güncellemekle yükümlüdür.
 
Üyelikten Çıkma
 
Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma
 
Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 
1. Dernek tüzüğüne ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa aykırı davranışlarda bulunmak,
 
2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 
3. Yıllık üyelik aidatını o yılın 1 Haziran gününe kadar ödememek,
 
4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 
5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 
6. Derneğin ya da üyelerin çalışma düzenini veya huzurunu bozan davranışlarda bulunmak.
 
7. Sosyal medya üzerinden hakaret, taciz, kişilik haklarına saygısızlık, dernek aleyhine yanlış bilgi ve yorum içeren veya dernekle ilgisi olmayan paylaşımlarda bulunmak.
 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.